ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ส่งงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต

ตรวจรับงานวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  (ระยะประกัน 2 ปี)

มีรายละเอียดดังต่อไปนีั

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต

งบประมาณ 4,590,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ชื่อผู้รับจ้าง บริษัท  นิวัฒน์วัสดุ  จำกัด

สถานที่ตั้ง 39/2   ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของบริษัท   โดยนายชณันวัชร์  ลิ้มประสิทธิ์ชน

สัญญาจ้างเลขที่     มรภ.บร.42/2565  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2565

เริ่มดำเนินการ     วันที่    25  กุมภาพันธ์  2565

สิ้นสุดโครงการ     วันที่    2  ธันวาคม  2565

รวมระยะเวลา     280   วัน  12 งวด

ขยายระยะเวลา 55 วัน  สิ้นสุด  22 มกราคม 2566

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

  1. อาจารย์ ดร.โกวิท   วัชรินทรางกูร
  2. ผศ.สุปรีชา   นามประเสริฐ
  3. นายจักรกริช   พรหมราษฎร์

ผู้ควบคุมงานประจำวัน 

  1. รศ.สมบัติ  ประจญศานต์
  2. นายอานันท์  สรุปพล

 

แชร์ข่าวนี้