ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งมอบงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  (ระยะประกัน 2 ปี)

มีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

งานก่อสร้างอาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์

งบประมาณ      26,500,000 บาท   ( ยี่สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน )

ชื่อผู้รับจ้าง      บริษัท  นิวัฒน์วัสดุ  ( ตำบลสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  )

      –  เจ้าของบริษัท   นายประเมศฐ์  ลิ้มประสิทธิ์ชน

      – วิศวกรประจำบริษัท      นายอากาศ  ชนะดี

สัญญาจ้างเลขที่     มรภ.บร.40/2562               ลงวันที่  18  มกราคม 2562

เริ่มดำเนินการ       วันที่    23  มกราคม  2562

สิ้นสุดโครงการ      วันที่    19  ธันวาคม  2562

รวมระยะเวลา       330  วัน  28 งวด

ขยายระยะเวลา  30 วัน  สิ้นสุดสัญญา 18  มกราคม  2563

ส่งมอบงานวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563

แชร์ข่าวนี้