ข่าวประชาสัมพันธ์

-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต

-โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต

งบประมาณ      34,500,000 บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ชื่อผู้รับจ้าง       บริษัท  โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง  จำกัด

สถานที่ตั้ง        89  ม. 4  ต.หัวทะเล  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

เจ้าของบริษัท    นายอรรถพันธ์   ศรีหิรัญรัตน์      โทรศัพท์

วิศวกรประจำบริษัท       นายศุภชัย  ทิพย์ขุนทด  โทรศัพท์  084-4721834

ผู้ควบคุมงานประจำบริษัท…………………………………     โทรศัพท์  …………………………………..

สัญญาจ้างเลขที่     มรภ.บร.32/2561               ลงวันที่  28  ธันวาคม  2560

เริ่มดำเนินการ       วันที่    5  มกราคม 2561

สิ้นสุดโครงการ       วันที่    1  พฤศจิกายน  2561

รวมระยะเวลา       300  วัน  แบ่งงวดงานออกเป็น  19  งวด

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง                

  1. อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ประธานกรรมการ
  2. อาจารย์เทียนชัย    ให้ศิริกุล                     กรรมการ
  3. รศ.สมบัติ ประจญศานต์              กรรมการ
  4. ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ              กรรมการ
  5. ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว                   กรรมการ
  6. อาจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา              กรรมการ
  7. นายจักรกริช พรหมราษฎร์ กรรมการ

ผู้ควบคุมงานประจำวัน

  1. อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง             ประธานกรรมการ
  2. นายนพรัตน์ สมบัติใหม่ กรรมการ
  3. นายนวัช ละลิ่ว กรรมการ

ภาพจำลองอาคารสามมิติ

 

 

แชร์ข่าวนี้