ข่าวประชาสัมพันธ์

-ปรับปรุงถนน-ทางเท้าและระบายน้ำ

-ปรับปรุงถนน-ทางเท้าและระบายน้ำ

งบประมาณ      4,153,800  บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ชื่อผู้รับจ้าง       นายธนวัฒน์   จากธนรัมย์

สถานที่ตั้ง        2  หมู่ 2  ต.บัวทอง  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เจ้าของบริษัท    นายธนวัฒน์  จากธนรัมย์          โทรศัพท์  080-3673999

วิศวกรประจำบริษัท       ………………………………       โทรศัพท์  …………………………………..

ผู้ควบคุมงานประจำบริษัท…………………………………      โทรศัพท์  …………………………………..

สัญญาจ้างเลขที่     มรภ.บร.27/2561               ลงวันที่  12  ธันวาคม  2560

เริ่มดำเนินการ        วันที่    18 ธันวาคม  2560

สิ้นสุดโครงการ       วันที่    14 สิงหาคม  2561

รวมระยะเวลา       240  วัน  8  งวด

ขยายระยะเวลา ……….. วัน  สิ้นสุด  …………………………………………..

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

  1. ดร.ธนพล ตีรชาติ ประธานกรรมการ
  2. นายลัด พอกกลาง กรรมการ
  3. นายจักรกริช พรหมราษฎร์ กรรมการ

 

ผู้ควบคุมงานประจำวัน

  1. ผศ.สุปรีชา    นามประเสริฐ          หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

2. นายอานันท์     สรุปพล               ผู้ควบคุมงาน

แชร์ข่าวนี้