ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปรับปรุงอัฒจันทร์สนามกีฬา

งานปรับปรุงอัฒจันทร์สนามกีฬา

งบประมาณ      1,389,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ชื่อผู้รับจ้าง       หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม

สถานที่ตั้ง        161  หมู่ 10  ต.หนองไม้งาม  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เจ้าของบริษัท    นางสาวศิริลักษณ์  ศรีสุข           โทรศัพท์  086-2600003

วิศวกรประจำบริษัท       ………………………………       โทรศัพท์  ……………………………..

ผู้ควบคุมงานประจำบริษัท  …………………………..    โทรศัพท์  ………………………………

สัญญาจ้างเลขที่     มรภ.บร.126/2559             ลงวันที่  29  สิงหาคม  2560

เริ่มดำเนินการ       วันที่    7  กันยายน  2560

สิ้นสุดโครงการ       วันที่    4  มกราคม  2560

รวมระยะเวลา       120  วัน  5 งวด

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง                

  1. อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน                     ประธานกรรมการ
  2. อาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา           กรรมการ
  3. นายจักรกริช พรหมราษฎร์           กรรมการ

 

ผู้ควบคุมงาน

1.นายปิยชนม์            สังข์ศักดา                  ประธานกรรมการ

2.นายอานันท์             สรุปพล                     กรรมการ

แชร์ข่าวนี้