ข่าวประชาสัมพันธ์

-งานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ศูนย์บริการอุดมศึกษาปะคำ

-งานปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ศูนย์บริการอุดมศึกษาปะคำ

งบประมาณ      12,150,000 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ชื่อผู้รับจ้าง       หจก.ศรีฟ้าค้าวัสดุ

สถานที่ตั้ง        111  หมู่ 9  ต.ปราสาท  อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เจ้าของบริษัท    นายสาโรจน์  นิรันดร์ปกรณ์        โทรศัพท์  091-8359950

วิศวกรประจำบริษัท       ………………………………       โทรศัพท์  …………………………………..

ผู้ควบคุมงานประจำบริษัท…………………………………     โทรศัพท์  …………………………………..

สัญญาจ้างเลขที่     มรภ.บร.31/2561               ลงวันที่  5  มกราคม 2561

เริ่มดำเนินการ       วันที่      10 มกราคม 2561

สิ้นสุดโครงการ       วันที่     16  ตุลาคม  2561

รวมระยะเวลา       280  วัน  10 งวด

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง                

  1. นายวิสาข์ แฝงเวียง ประธานกรรมการ
  2. อาจารย์คคนางค์ ช่อชู กรรมการ
  3. อาจารย์ณรงค์เดช ยังสุขเกษม กรรมการ
  4. นายนพรัตน์ สมบัติใหม่           กรรมการ
  5. นายจักรกริช พรหมราษฎร์ กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน

  1. อาจารย์ ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
  2. นายมังรายณ์ สุขสันต์ ผู้ควบคุมงาน
  3. นายอรรถกร จันตะเคียน ผู้ควบคุมงาน

แชร์ข่าวนี้