ข่าวประชาสัมพันธ์

-งานก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ระยะที่ 2

-งานก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ระยะที่ 2

งบประมาณ      26,999,913.55 บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์)

ชื่อผู้รับจ้าง       บริษัท ร้อยเอ็ด แลนด์ จำกัด

สถานที่ตั้ง        288/84  ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ

เจ้าของบริษัท    นายส่งเพียร  วรรณวุธ             โทรศัพท์  …………………………………..

วิศวกรประจำบริษัท           ………………………………   โทรศัพท์  …………………………………..

ผู้ควบคุมงานประจำบริษัท…………………………………     โทรศัพท์  …………………………………..

สัญญาจ้างเลขที่     มรภ.บร.12/2561               ลงวันที่  30 ตุลาคม  2560

เริ่มดำเนินการ       วันที่    6  พฤศจิกายน  2560

สิ้นสุดโครงการ       วันที่    10 ธันวาคม  2561

รวมระยะเวลา       400  วัน  18 งวด

         

คณะกรรมการตรวจการจ้าง                

  1. นายธนิน   กรอธิพงศ์ ประธาน     กรรมการ
  2. นายจักรกริช   พรหมราษฎร์        กรรมการ
  3. นายนพรัตน์   สมบัติใหม่            กรรมการ
  4. นายธงชัย   สีโสภณ                 กรรมการ
  5. นางจารินี   ม้าแก้ว                 กรรมการ

 

ผู้ควบคุมงานประจำวัน

  1. นายณรงค์เดช ยังสุขเกษม   หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
  2. นายวิชัย สุรินสมบูรณ์        ผู้ควบคุมงาน

 

แชร์ข่าวนี้