ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง มิถุนายน 2560

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง มิถุนายน 2560

  1. ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง จำนวน 17 โครงการ สำรวจวันที่ 26 มิถุนายน2560
ที่ โครงการ เริ่ม

สัญญา

สิ้นสุดสัญญา จำนวน

งวด

หมายเหตุ QR CODE
1 งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

(งบประมาณแผ่นดิน171,450,00บาท)

ปีงบประมาณ  2558  =  34,200,000  บาท

ปีงบประมาณ  2559  =  43,724,000  บาท

ปีงบประมาณ  2560  =  14,499,800บาท

ปีงบประมาณ  2561  =  70,911,200บาท

9 ก.ค.58  

27 ส.ค. 60

ขยายเพิ่ม120 วัน

 

40

เปลี่ยน

เป็น 45

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

จำนวน 30 งวด

(111,989,642บาท)

×
2 งานก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการ

ด้านสังคมศาสตร์

(งบประมาณแผ่นดิน 294,800,000 บาท)

ปีงบประมาณ  2559  =  56,031,000  บาท

ปีงบประมาณ  2560  =    94,697,300  บาท

ปีงบประมาณ  2561  =  129,331,700  บาท

20ม.ค. 59 15 ต.ค. 61 123

เปลี่ยน เป็น 132

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

จำนวน 35 งวด

(136,159,800บาท)

×
3 งานก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ศูนย์ฯอุดมศึกษาปะคำ

(งบรายได้ 850,000 บาท)

25 ก.ค.59 22 ก.ย. 59 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ

จำนวน 1 งวด

(382,500 บาท)

×

 

4 งานปรับปรุงสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา  บุคลากร  และประชาชน

(งบรายได้ 12,377,000 บาท)

5 ก.ย.59 2 ม.ค.60

ขยายระยะเวลาออกไปอีก 86 วัน จนถึงวันที่ 29 มี.ค. 60

8 ก่อสร้างแล้วเสร็จ

จำนวน 5 งวด + แนบท้ายสัญญา 2 งวด

(8,416,360+94,600+ 291,000 = 8,801,960 บาท)

(หมดสัญญา เสียค่าปรับ)

×
5 งานปรับปรุงสระรับน้ำและระบบสูบน้ำเสียออกนอกมหาวิทยาลัย

(งบกระตุ้นฯ ปี 2559 : 1,985,000 บาท)

28 ธ.ค.59 11 เม.ย. 60 4 ก่อสร้างแล้วเสร็จ

จำนวน 4 งวด

ยังไม่ได้รับเงิน 2 งวด (งวด 3 , 4)

×

 

6 งานปรับปรุงถนนและทางเท้าภายในมหาวิทยาลัย

(งบกระตุ้นฯ ปี 2559 : 1,539,000 บาท)

28 ธ.ค.59 26 เม.ย. 60 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 งานปรับปรุงสถานฝึกประสบการณ์ฯ อาคารพนมพิมาน A

(งบรายได้250,000บาท)

9 พ.ค. 60 9 ก.ค. 60 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางน้ำ

(งบประมาณแผ่นดิน 16,000,000 บาท)

ปีงบประมาณ  2560  =  16,000,000  บาท

27ก.พ.60 24 ต.ค. 60 11 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ×
9 งานก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ระยะที่ 1

(งบประมาณแผ่นดิน 5,960,000 บาท)

ปีงบประมาณ  2560  =  5,960,000  บาท

10 ก.พ.60 8 ต.ค. 60 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ

จำนวน 2 งวด

(3,576,000 บาท)

 

 

×
ที่ โครงการ เริ่ม

สัญญา

สิ้นสุดสัญญา จำนวน

งวด

หมายเหตุ QR CODE
10 งานก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ฯหนองขวาง

(งบรายได้ 697,700บาท)

1เม.ย.60 30 พ.ค.60

มีขยายเวลาถึง 9 มิ.ย.60

3 ก่อสร้างแล้วเสร็จ

จำนวน 1 งวด

(188,379 บาท)

×

 

11 งานก่อสร้างขอบเขตรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ฯปะคำ

(งบกระตุ้นฯ ปี 2559 : 1,000,000 บาท)

29 พ.ค.60 27 ก.ค. 60 3 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ×
12 งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า และโครงสร้างรับจอภาพ LED

(งบรายได้ 276,000บาท)

3 พ.ค. 60 16 มิ.ย. 60 2 ตรวจรับแล้ว งวดที่ 2

จำนวน 2 งวด

(382,500 บาท)

×
13 งานก่อสร้างโรงผสมอาหารสัตว์ศูนย์หนองขวาง อ.คูเมือง

(งบรายได้ 670,000บาท)

18 พ.ค.60 14 ก.ย.60 4 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ×
14 งานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย มหาวิทยาลัย

(งบรายได้ 183,000บาท)

5 มิ.ย. 60 5 ก.ค. 60 1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ×
15 งานปรับปรุงประตู 5 และซ่อมแซมประตู 3 , ประตู 4

(งบรายได้ 128,000 บาท)

5 มิ.ย. 60 5 ส.ค. 60 1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ×
16 งานก่อสร้างป้ายเวทีกลางแจ้ง

(งบรายได้ 150,000 บาท)

5 มิ.ย. 60 5 ก.ค. 60 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ×
17 งานปรับปรุงทางเข้าลานจอดรถ

อาคาร 21 (งบรายได้ 69,000 บาท)

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ×

 

  1. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการของงานออกแบบและก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ      สำรวจวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ลำดับ โครงการ มูลค่าก่อสร้าง

(บาท)

ผลการดำเนินงาน QR

CODE

1 งานปรับปรุงอัฒจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1,560,000 บาท กำหนดราคากลางรอบ 2
2 งานติดตั้งอุปกรณ์กันนกอาคารวิทยบริการ สำรวจพื้นที่
3 งานปรับปรุงห้องประชุมและพื้นที่อาคาร 14 รองานระบบปรับอากาศจากงานอนุรักษ์พลังงาน
4 งานก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากรและนักศึกษาระยะที่ 2 (รวมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) 39,000,000 บาท ตรวจสอบแบบก่อสร้าง  

 

5 งานอาคารปฏิบัติการทางน้ำ  ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำแบบก่อสร้าง
6 งานซ่อมแซมพัดลมอาคารวิทย์ฯสุขภาพ อาคาร 22 อยู่ในระยะประกันอาคาร

 

ดำเนินการติดตั้ง

(พัดลมจำนวน 103 ตัว)

 

 

7 แบบอาคารหอประชุมใหญ่ (ทำแบบของบปี 61) วางผัง+ประมาณราคา  

 

8 แบบอาคารโรงเรียนสาธิต 42 ล้านบาท เขียนแบบ+ประมาณราคา
9 งานปรับปรุงถนนและที่จอดรถรอบบริเวณอาคาร 12 เขียนแบบ+ประมาณราคา
10 งานย้ายโครงหลังคาที่จอดรถศูนย์วัฒนธรรม เขียนแบบ+ประมาณราคา
11 งานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 10

(สาขาภูมิสารสนเทศ)

980,000 บาท นำเสนอผู้บริหาร
12 งานตกแต่งภายใน ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 492,000 บาท นำเสนอผู้บริหาร
13 งานสำรวจเพื่อเสนอซ่อมแซมหอพัก ราชพฤกษ์ 1,2 สำรวจพื้นที่
14 งานซ่อมแซมหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์ อยู่ในระยะประกันอาคาร แจ้งบริษัทผู้รับจ้างแล้ว

(ครั้งที่ 4)

15 งานสำรวจเพื่อเสนอซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณถ่ายเอกสาร อาคาร 18 สำรวจพื้นที่
16 งานออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณอาคารพนมพิมาน A และ B สำรวจพื้นที่

สำรวจวันที่ 26 มิถุนายน 2560

แชร์ข่าวนี้