ข่าวประชาสัมพันธ์

-งานปรับปรุงห้องประชุมและพื้นที่อาคาร 14

-งานปรับปรุงห้องประชุมและพื้นที่อาคาร 14

ต้นเรื่อง  คณบดีคณะมนุษศาสตร์

ผลการดำเนินงาน วันที่ :  27 มิถุนายน 2560

ขั้นตอนการสำรวจ                                    ผู้รับผิดชอบ     นายอุเทน   เปล่งมณี

ขั้นตอนการออกแบบ                                ผู้รับผิดชอบ     นายอุเทน   เปล่งมณี  –> รอสรุปแบบจากงานอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง                 ผู้รับผิดชอบ     นายอุเทน   เปล่งมณี

ขั้นตอนการประมาณราคา                         ผู้รับผิดชอบ     นายอุเทน   เปล่งมณี

ขั้นตอนการเสนอเอกสารต่อผู้บริหาร       ผู้รับผิดชอบ      งานออกแบบและก่อสร้าง

พัสดุดำเนินการตรวจสอบราคากลาง        ผู้รับผิดชอบ      กองการพัสดุ

พัสดุดำเนินการเปิดซองสอบราคา            ผู้รับผิดชอบ      กองการพัสดุ

พัสดุดำเนินการเซ็นต์สัญญาผู้รับจ้าง         ผู้รับผิดชอบ      กองการพัสดุ

ผลงานการออกแบบ  (รอสรุปแบบจากต้นเรื่อง)

 

 

 

แชร์ข่าวนี้