ข่าวประชาสัมพันธ์

-งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางน้ำ ระยะที่ 2

-งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางน้ำ  ระยะที่ 2   https://goo.gl/qahGbn

 

ต้นเรื่อง มหาวิทยาลัยา   ติดต่อ   089-848-2552

ผลการดำเนินงาน วันที่ :  26 มิถุนายน 2560

ขั้นตอนการสำรวจ                                    ผู้รับผิดชอบ     นายอุเทน  เปล่งมณี

ขั้นตอนการออกแบบ                                ผู้รับผิดชอบ     อาจารย์ ดนัย  นิลสกุล

ขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง                 ผู้รับผิดชอบ     นายอุเทน  เปล่งมณี

ขั้นตอนการประมาณราคา                         ผู้รับผิดชอบ     นายอุเทน  เปล่งมณี

ขั้นตอนการเสนอเอกสารต่อผู้บริหาร       ผู้รับผิดชอบ      งานออกแบบและก่อสร้าง

พัสดุดำเนินการตรวจสอบราคากลาง        ผู้รับผิดชอบ      กองการพัสดุ

พัสดุดำเนินการเปิดซองสอบราคา            ผู้รับผิดชอบ      กองการพัสดุ

พัสดุดำเนินการเซ็นต์สัญญาผู้รับจ้าง         ผู้รับผิดชอบ      กองการพัสดุ

 

 

แชร์ข่าวนี้