ข่าวประชาสัมพันธ์

+งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรับจอภาพ LED

+งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและโครงสร้างรับจอภาพ LED  https://goo.gl/5QS4VG

งบประมาณ      276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ชื่อผู้รับจ้าง      ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ เอส.เค.ซี. ก่อสร้าง

สถานที่ตั้งบริษัท        48 หมู่ 16 ต.หนองตาด  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์

เจ้าของบริษัท    โดยนายอิทธิกร  โขงรัมย์                     โทรศัพท์  061-1361126

วิศวกรประจำบริษัท      ………………………………                 โทรศัพท์  …………………………………..

ผู้ควบคุมงานประจำบริษัท…………………………………               โทรศัพท์  …………………………………..

สัญญาจ้างเลขที่     มรภ.บร.99/2560              ลงวันที่  26  เมษายน  2560

เริ่มดำเนินการ       วันที่    3  พฤษภาคม  2560

สิ้นสุดโครงการ       วันที่    16  มิถุนายน  2560

รวมระยะเวลา      45  วัน  2 งวด

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง                

  1. นายสมศักดิ์     จีวัฒนา           ประธานกรรมการ
  2. นายสุปรีชา นามประเสริฐ กรรมการ
  3. นายลัด พอกกลาง กรรมการ

ผู้ควบคุมงานประจำวัน

  1. นายดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
  2. นายอรรถกร จันตะเคียน ผู้ควบคุมงาน

ที่ตั้งโครงการ  :  สามแยกทางถนนทางเข้าอาคาร 15

สถานะการดำเนินงานผู้รับจ้าง :   เป็นไปตามแผน-เร็วกว่าแผนงาน-ช้ากว่าแผนงาน

หมายเหตุ : เป็นไปตามแผนงาน

สถานะการดำเนินงานงานออกแบบและก่อสร้าง :   ดำเนินงาน-ควบคุมงานก่อสร้าง-แล้วเสร็จ-ระยะประกัน-หมดประกัน

หมายเหตุ : ดำเนินการแล้วเสร็จ  (ล่าช้า)

แชร์ข่าวนี้