ข่าวประชาสัมพันธ์

-งานก่อสร้างตาข่ายกันนกถาวรอาคารวิทยบริการ

งานก่อสร้างตาข่ายกันนกถาวรอาคารวิทยบริการ   https://goo.gl/3YY2M8

 

ต้นเรื่อง ผศ.ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา  ติดต่อ

ผลการดำเนินงาน วันที่ :  29 พฤษภาคม 2560

ขั้นตอนการสำรวจ                                    ผู้รับผิดชอบ     อุเทน  เปลงมณี

ขั้นตอนการออกแบบ                                ผู้รับผิดชอบ     อุเทน  เปลงมณี

ขั้นตอนการเขียนแบบก่อสร้าง                 ผู้รับผิดชอบ     อุเทน  เปลงมณี

ขั้นตอนการประมาณราคา                         ผู้รับผิดชอบ     อุเทน  เปลงมณี

ขั้นตอนการเสนอเอกสารต่อผู้บริหาร       ผู้รับผิดชอบ      งานออกแบบและก่อสร้าง

พัสดุดำเนินการตรวจสอบราคากลาง        ผู้รับผิดชอบ      กองการพัสดุ

พัสดุดำเนินการเปิดซองสอบราคา            ผู้รับผิดชอบ      กองการพัสดุ

พัสดุดำเนินการเซ็นต์สัญญาผู้รับจ้าง         ผู้รับผิดชอบ      กองการพัสดุ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

รูปผลงานการออกแบบ

 

 

 

แชร์ข่าวนี้