ข่าวประชาสัมพันธ์

-โครงการก่อสร้างปรับปรุงประตู 5 ข้างอาคาร 14 และซ่อมแซมประตู 3,4

โครงการก่อสร้างปรับปรุงประตู 5 ข้างอาคาร 14 และซ่อมแซมประตู 3 , ประตู 4

 

 

ต้นเรื่อง ผู้ช่วยอธิการ ดร.ธนพล  ตีรชาติ   ติดต่อ   089-848-2552

งบประมาณ      128,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบเงินรายได้

ชื่อผู้รับจ้าง      นายวิสันต์   ลอยมา

สถานที่ตั้งผู้รับจ้าง        12  หมู่ 7  ต.แสลงพันธ์   อ.เมือง  จ.สุรินทร์

เจ้าของบริษัท    นายวิสันต์   ลอยมา                โทรศัพท์  062-8939032

สัญญาจ้างเลขที่     มรภ.บร.107/2560             ลงวันที่  29  พฤษภาคม  2560

เริ่มดำเนินการ       วันที่    5  มิถุนายน  2560

สิ้นสุดโครงการ       วันที่    5 สิงหาคม 2560

รวมระยะเวลา       60  วัน  1 งวด

 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง                

  1. อาจารย์ ดร.ธนพล ตีรชาติ                     ประธานกรรมการ
  2. อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง                          กรรมการ
  3. นายลัด พอกกลาง                                  กรรมการ

 

ผู้ควบคุมงาน

  1. ผศ.สุปรีชา นามประเสริฐ              ประธานกรรมการ
  2. นายวิทยากร ทองดี                       กรรมการ

รูปโครงการ

ก่อนดำเนินการ

 

แบบก่อสร้าง

 


ที่ตั้งโครงการ : ประตูมหาวิทยาลัย 3 4 5

สถานะการดำเนินงานผู้รับจ้าง :   เป็นไปตามแผน-เร็วกว่าแผนงาน-ช้ากว่าแผนงาน

หมายเหตุ : เป็นไปตามแผนงาน

สถานะการดำเนินงานงานออกแบบและก่อสร้าง :   ดำเนินงาน-ควบคุมงานก่อสร้าง-แล้วเสร็จ-ระยะประกัน-หมดประกัน

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

 

 

 

แชร์ข่าวนี้