โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง 2561  งบแผ่นดิน 1.งานเตรียมแบบก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต   2.งานเตรียมแบบอาคารปฏิบัติการทางน้ำ ระยะที่ 2  3.งานเตรียมแบบกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา

โครงการก่อสร้าง 2560  งบแผ่นดิน 1.งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางน้ำ  2.งานก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากรและนักศึกษา

โครงการก่อสร้าง 2559  งบแผ่นดิน 1.งานก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์

โครงการก่อสร้าง 2558  งบแผ่นดิน 1.งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

โครงการก่อสร้าง 2557  งบแผ่นดิน 1.งานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการก่อสร้าง 2556  งบแผ่นดิน 1.งานก่อสร้างกลุ่มอาคารเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการก่อสร้าง 2555 งบแผ่นดิน 1.งานก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์

โครงการก่อสร้าง 2554

โครงการก่อสร้าง 2553