อนุมัติวัสดุ

ผลการอนุมัติวัสดุก่อสร้างในงานออกแบบและก่อสร้าง

+งานกอ่สร้างอาคารที่พักสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ระยะที่ 1