ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งยกระดับมาตรฐานด้านงานออกแบบและก่อสร้างให้สูงขึ้น  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและถูกต้องตามหลักวิชาชีพ

พันธกิจ

1. ยกระดับมาตรฐานด้านงานออกแบบและงานควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม เผยแพร่ แนวทางการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง และถูกต้องตามหลักวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์
3. ให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคม