ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
งานออกแบบและก่อสร้าง

ความเป็นมาโดยสังเขป
งานออกแบบและก่อสร้าง เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้างอยู่ 2 ส่วน คือ
1. งานออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง
2. งานควบคุมการก่อสร้าง
โดยทำตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงาน สำนัก และคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์