การยื่นเอกสารปรับปรุงอาคาร

ขั้นตอนการยื่นเอกสารปรับปรุงอาคาร หรือ ซ่อมแซมอาคารที่อยู่ในระยะประกัน

1.สำรวจความต้องการของหน่วยงานตนเองว่าต้องการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้งานอะไร สถานที่ดำเนินการ

เช่น ปรับปรุงห้องประชุมเพื่องานบริการวิชาการ อาคาร 14 , ก่อสร้างอาคารผสมอาหารสัตว์ ศูนย์ฯหนองขวาง เป็นต้น

(ควรเรียนปรึกษาผู้บริหารในหน่วยงานให้รับทราบในเบื้องต้นก่อนทำบันทึกข้อความ)

 

2.ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ พื้นที่อาคาร

ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่และสิ่งก่อสร้าง

ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอซ่อมอาคารและครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่อยู่ในประกัน

+++ ตรวจสอบอาคารที่อยู่ในระยะประกันได้จากเมนู  โครงการก่อสร้าง +++

3.รอการติดต่อจากงานออกแบบก่อสร้างเพื่อเข้าสำรวจพื้นที่พร้อมกับตัวแทนหน่วยงานต้นเรื่อง

นัดวันเข้าสำรวจและสอบถามความต้องการของหน่วยงาน

4.หลังจากสำรวจพื้นที่งานออกแบบและก่อสร้างจะดำเนินการต่อไปนี้

4.1 ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง

4.2 ตรวจสอบแบบและแก้ไขแบบก่อสร้าง

4.3 ประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง

4.4 จัดทำรายการประกอบแบบ งวดงาน งวดเงิน

4.5 กำหนดคณะกรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ควบคุมงาน

4.6 ส่งเอกสารขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย